Regulamin Rady Rodziców

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. WINCENTEGO POLA
WE WROCŁAWIU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Rada Rodziców, zwana dalej „radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
§ 2
1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
2. Kadencja rady trwa rok.
§ 3
1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy.
II. WYBORY DO RADY
§ 4
1. Wybory do rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu
rodziców/opiekunów prawnych uczniów każdego oddziału.
2. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Klasową.
3. Rada Klasowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Klasowej decydują rodzice/opiekunowie prawni uczniów danego oddziału.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice/opiekunowie prawni uczniów danego oddziału.
Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic/opiekun prawny.
§ 5
Wybory Rad Klasowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Klasowej.
§ 6
Wybory Rad Klasowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych
przez rodziców/opiekunów prawnych uczestniczących w zebraniu.
§ 7
1. Rada Klasowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do rady.
2. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela Rady Klasowej do rady może wybierać ogół rodziców/opiekunów prawnych uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Klasowej.
§ 8
1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady i zwołanie pierwszego posiedzenia rady należy do obowiązków Dyrektora Szkoły.
2. Pierwsze posiedzenie rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.
str. 2/4
III. WŁADZE RADY RODZICÓW SZKOŁY
§ 9
Rada wybiera ze swojego grona Prezydium Rady: przewodniczącego rady, zastępcę
przewodniczącego, skarbnika i sekretarza oraz Komisję Rewizyjną.
§ 10
1. Przewodniczący rady organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3.
2. Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę.
IV. POSIEDZENIA RADY
§ 11
1. Posiedzenia rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze roku szkolnego.
2. Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni
przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
3. Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.
4. W sprawach bieżących rada może komunikować się i podejmować decyzje przy użyciu
elektronicznych środków komunikacji (włączając dziennik elektroniczny oraz email). W takich przypadkach przewodniczący rady każdorazowo określa termin przewidziany na dyskusję i podjęcie decyzji przez członków rady.
§ 12
1. Przygotowanie posiedzenia rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad.
2. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby
zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
3. Posiedzenia rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków rady.
§ 13
1. Posiedzenia rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń rady są przyjmowane przez radę w drodze akceptacji nadesłanej drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu pięciu dni licząc od przesłania wersji elektronicznej protokołu członkom rady.
V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ
§ 14
1. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest głosowanie drogą elektroniczną poprzez
nadesłanie głosu do Prezydium Rady z adresu e -mail str. 3/4
§ 15
Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
§ 16
Opinie rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.
VI. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY
§ 17
1. Członkowie rady mają prawo do:
a) dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych,
b) wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,
c) głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach.
2. Członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.
3. W przypadkach delegowania członków rady do reprezentowania rady na zewnątrz
w konkursach, uroczystościach itp. rada każdorazowo wybiera skład reprezentacji w drodze głosowania.
VII. ZASADY WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY
§ 18
Rada prowadzi swoją działalność finansowo-gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy finansowe.
1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada może gromadzić fundusze, które pochodzą z:
a) dobrowolnych składek rodziców/opiekunów prawnych,
b) darowizn,
c) innych źródeł.
2. Rada uchwala na początku każdego roku szkolnego sugerowaną wysokość rocznej składki rodziców/opiekunów prawnych uczniów na poczet rady.
3. Wpłaty składek rodziców/opiekunów prawnych uczniów są dobrowolne i mogą być
dokonywane w kwocie innej niż sugerowana.
4. Fundusze, o których mowa w ust. 1 przechowywane są na kontach bankowych rady zwanymi dalej łącznie Funduszem Rady Rodziców.
5. Środki zgromadzone na Funduszu Rady Rodziców są dysponowane jednoosobowo przez dwie upoważnione osoby.
6. Skarbnik odpowiada za prowadzenie całej działalności finansowo–gospodarczej rady.
7. Sposób wydatkowania Funduszu Rady Rodziców określa plan finansowy. Dopuszczalne jest modyfikowanie planu finansowego w ciągu roku szkolnego.
8. Projekt planu finansowego przygotowuje rada do końca września każdego roku.
W uzasadnionych przypadkach projekt planu finansowego może być przygotowany w terminie późniejszym.
9. Rada zatwierdza projekt planu finansowego w drodze uchwały niezwłocznie po jego
przygotowaniu. W przypadku zmiany projektu planu finansowego, powinien on zostać
ponownie zatwierdzony przez radę.
10. Kontrolę finansową sprawuje Komisja Rewizyjna, która dwa razy w roku szkolnym przedstawia radzie ocenę w zakresie prawidłowości realizacji planu finansowego.
11. Negatywna opinia Komisji Rewizyjnej jest równoznaczna z odwołaniem rady przez ogół rodziców.
12. W pracach Komisji Rewizyjnej powinni uczestniczyć dwaj przedstawiciele rady niepełniący  str. 4/4 w niej funkcji.
13. Protokoły pokontrolne powinny być podpisane przez wszystkich uczestników kontroli, i przedstawione rodzicom na zebraniach klasowych.
14. Środki finansowe rady mogą być przeznaczone na:
a) nagrody dla uczniów;
b) imprezy szkolne i sportowe oraz wycieczki;
c) wzbogacenie bazy szkoły;
d) pomoc materialną dla uczniów rodzin potrzebujących pomocy.
15. Zgromadzonych środków nie można przeznaczać na cele socjalne i wynagrodzenia
dla pracowników szkoły.
16. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków z Funduszu Rady Rodziców mogą składać:
a) Samorząd Uczniowski,
b) rada,
c) przedstawiciele Rady Pedagogicznej,
d) Dyrektor Szkoły.
17. Kwoty oraz ich przeznaczenie określa rada.
18. O wydatkowaniu kwot do 500 zł może decydować Prezydium Rady. Ograniczeniu temu nie podlegają środki przeznaczone na potrzeby świetlicy szkolnej, pochodzące z wpłat przeznaczonych na ten cel i zgromadzone na Funduszu Rady Rodziców.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
1. Regulamin rady uchwala rada zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu rady.
2. Zmiany w regulaminie rady mogą być wprowadzone zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu rady.
3. Obsługę techniczną oraz prawną działalności rady zapewnia Dyrektor Szkoły.
4. Rada używa pieczątek o treści:
§ 20
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.